มารู้จักกับ IFLA กันเถอะ

posted on 05 Oct 2009 16:47 by librarianlove in library

          IFLA ย่อจาก International Federation of Library Associations and Institutions หมายถึงสหพันธ์นานาชาติแห่งสถาบันและสมาคมห้องสมุด มีสมาชิกระดับหน่วยงานและบุคคลวิชาชีพบรรณารักษ์จากทั่วโลกรวมทั้งSTKS และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งเมือ่ปี 1927 ที่ Edinburgh, Scotland ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ให้ตั้งสำนักงานที่กรุงเฮก  IFLA จัดการประชุมทุกปีโดยเปลี่ยนสถานที่ไปตามประเทศต่างๆเพื่อให้บรรณารักษ์จาก ทั่วโลกได้มาพบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาการและสร้างมิตรภาพ ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องสมุดที่เป็นธรรมชาติ อบอุ่นแน่นแฟ้นมาก ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในปี1999 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์การประชุม ทำให้การประชุมประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ประเทศไทยสร้างความประทับใจให้บรรณารักษ์ต่างชาติ และเมื่อคราวการประชุมครบ75ปี IFLA ทีกลับไปจัดที่ Scotland มีบรรณารักษ์ต่างชาติแต่งกายด้วยผ้าไทยหลายคน พากันเดินอวดและเมือจำได้ว่าเราไปจากเมืองไทยก็เข้ามาทักชื่นชม คราวหน้าจะเล่าเรื่อง IFLA Bangkok และเรื่องวิชาการที่เป็นผลงานของ IFLA ให้ทราบกัน

REF  http://www.stks.or.th/blog/?p=881

Comment

Comment:

Tweet